Palkitseminen

Tälle sivulle on koottu tietoa muun muassa hallituksen jäsenten vuosipalkkioista ja ylimmän johdon kannustinjärjestelmistä. Alma Media noudattaa johdon palkitsemisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla sekä Alma Median verkkosivuilla.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous.

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti 14.3.2018 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 27.000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1.000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot maksetaan kustakin kokouksesta
- kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä- kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2017 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot (euroa) hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä vuonna 2017 sekä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. 

Vuosi Nimi Asema Hallituksen kokoukset
 
 
Tarkastus-
valiokunta
Nimitys- ja palkitsemis-valiokunta Palkkiot
yhteensä
      Vuosi-palkkiotVuosipalk-kiosta maksettu
osakkeina, kpl *
Kokous-
palkkiot
     
2017 Harri Suutari Puheenjohtaja 40 000 2 841 13 000 - 2 000 55 000
2016 Harri
Suutari
Puheen-
johtaja
40 000 6 015 14 000 -    500 54 500
2017 Petri Niemisvirta Varapuheenjohtaja 32 000 2 273  9 800 -  4 000 45 800
2016 Petri
Niemisvirta
Varapu-
heen-
johtaja
32 000 3499  9 100 - 2 000 43 100
2017 Niklas Herlin Jäsen 27 000 1918  5 500 - 1 500  34 000
2016 Niklas
Herlin
Jäsen 27 000 2953  7 000 -  1 000 35 000
2017Matti Korkiatupa Jäsen 27 000 1 918 7 000 2 500 - 36 500
2016Matti Korkiatupa Jäsen 27 000 2 953 5 500 2 000 - 34 500
2017 Esa
Lager
Jäsen 27 000 1 918  6 500 5 000 - 38 500
2016 Esa
Lager
Jäsen 27 000 3580 7 000 5 000    500 39 500
2017 Catharina
Stackelberg-
Hammarén
Jäsen 27 000 1 918 7 000 2 500 - 36 500
2016 Catharina
Stackelberg-
Hammarén
Jäsen 27 000 2 953  7 000 2 500 - 36 500
2017 Mitti Storckovius
.
  27 000 1 918  7 000 -  2 000  36 000
2016 Mitti Storckovius
.
  27 000 4 232  5 500      500 33 000


*osakkeiden määrä vastaa ennakonpidätyksen jälkeen noin 40 % vuosipalkkion määrästä

Tilikaudella 2017 hallituksen jäsenten suoriteperusteiset palkkiot olivat yhteensä 282 300 euroa.

Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. He eivät myöskään ole mukana Alma Median osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä tai muussa yhtiön kannustinjärjestelmässä tai saaneet muita etuisuuksia.

 

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallitus päättää emoyhtiön toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä.

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan sekä muun ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta), luontaiseduista (auto- ja matkapuhelinetu, toimitusjohtajan osalta myös asuntoetu), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä), optiojärjestelmästä jakonsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät) sekä johdon eläke-edusta. Osallistuminen palkitsemisjärjestelmiin määräytyy tehtävän mukaisesti.

Alma Median johdon kannustepalkkiojärjestelmän periaatteet noudattavat Alma Median kannustepalkkiojärjestelmän ehtoja. Järjestelmä perustuu tuloksen jatkuvan parantamisen periaatteelle. Konsernin johtoryhmän jäsenten sekä liiketoimintayksiköiden johtajien kannustepalkkio voi olla suuruudeltaan enintään 44 % vuosipalkasta. Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan kannustepalkkio voi nousta 66 %:iin vuosipalkasta.

Kannustepalkkio määräytyy kolmen kriteerin pohjalta: Alma Media -konsernin tulostavoitteiden täyttyminen (painoarvo 40 %), liiketoimintayksikön tulostavoitteiden täyttyminen (painoarvo 40 %) sekä henkilökohtaisten tavoitteiden täyttyminen (painoarvo 20 %) kultakin kalenterivuodelta.  

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2017 palkkana, palkkiona ja luontaisetuna 944 682 euroa, josta kannustepalkkion osuus 281 898 euroa ja osakepalkkiojärjestelmän osuus 167 265 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteismäärä oli 2 431 774 euroa, josta kannustepalkkioiden osuus oli 417 832 euroa ja osakepalkkiojärjestelmän osuus 334 530 euroa.

 

  Perus-vuosipalkkaTulokseen perustuvat kannustimetLuontais-edutOptioedutOsake-perusteiset palkkiot
Toimitusjohtaja
2017 442 689 281 898 52 830   167 265
2016 445 783 195 043 49 601    
2015 402 210 102 509 48 166    
2014 429 475 20 000 47 478 830  
Konsernin johtoryhmä
2017 1 590 915 417 832 88 497   334 530
2016 1 349 769 206 914 86 467    
2015 1 297 042 136 732 82 093    
2014 1 264 934 41 000 82 026 583  

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Alma Media Oyj:n hallitus hyväksyi vuonna 2015 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisen yhtiön johdolle ja eräille avainhenkilöille (jäljempänä LTI 2015-järjestely). 

LTI 2015 -järjestelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa osallistujien intressit osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla osallistujien pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa osallistujia yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kompensaatio erinomaisista suorituksista.

LTI 2015 -järjestely koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin on ehdollinen hallituksen erilliselle hyväksynnälle. Kussakin yksittäisessä ohjelmassa on kolme pääelementtiä: sijoitus yhtiön osakkeisiin edellytyksenä ohjelmaan osallistumiselle, osakesijoitukseen perustuvat lisäosakkeet sekä mahdollisuus ansaita suoriteperusteisia lisäosakkeita.

Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma 

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) osallistuja saa tietyn määrän lisäosakkeita Alma Median osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. 

Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa lisäosakeohjelmassa (LTI 2015 I) osallistuja saa maksutta kaksi lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti kahden vuoden odotusjakson jälkeen edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää yhteensä viiden vuoden pituisen ansaintajakson. Mahdolliset osakepalkkiot annetaan erissä kolmen ja viiden vuoden kuluttua yhtiön hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella.

Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa ansaintakriteereinä käytetään yhtiön kannattavaan kasvuun ja osakkeen arvoon perustuvia mittareita. Jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, osallistuja saa maksutta yhteensä neljä lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.

Vuonna 2016 ja 2017 alkaneet osakepalkkio-ohjelmat LTI 2015 II ja LTI 2015 III

Alma Media Oyj:n hallitus päätti 17.3.2016 LTI 2015 -järjestelyn pohjalta vuonna 2016 alkavasta osakepalkkio-ohjelmasta (LTI 2015 II) ja vastaavasti päätti 22.3.2017 vuonna 2017 alkavasta osakepalkkio-ohjelmasta (LTI 2015 III). Kannustinjärjestelyjen ehdot vastaavat olennaisin osin vuonna 2015 alkaneen osakepalkkio-ohjelman ehtoja. 

Hallitus on arvioinut, että LTI 2015 -järjestelyn yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelyillä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Alma Media Oyj:n yhtiökokous on 17.03.2016 valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 824 000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä ja edelleen valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla kannustinohjelman toteuttamiseksi.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän allokaatio ja maksimi ansaintamahdollisuus toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten osalta. Tiedot kattavat LTI I - LTI II ja LTI III -ohjelmat:

 

Osakepalkkio-ohjelma
LTI 2015
Osakesijoitukseen perustuva (osakkeita max.) Suoriteperusteinen (osakkeita max.) Osallistumaan oikeutettujen määrä max.
Vuonna 2015 alkanut
 LTI 2015 I
159 000 318 000 35
Vuonna 2016 alkanut
LTI 2015 II
195 000 390 000 43
Vuonna 2017 alkanut
LTI 2015 III
195 000 390 000 44
  Osakesijoitukseen perustuva (osakkeita max.)    Suoriteperusteinen (osakkeita max.)   
201520162017 201520162017
Kai Telanne, toimitusjohtaja30 000 34 000 36 000 60 000 68 000 72 000
Santtu Elsinen-   6 000 9 000 - 12 000 18 000
Kari Juutilainen10 000 - - 20 000 - -
Virpi Juvonen 4 000   6 000 4 000  8 000 12 000 8 000
Tiina Järvilehto- - 6 000 - - 12 000
Kari Kivelä10 000 10 000 13 000 20 000 20 000 26 000
Mikko Korttila  6 000  8 000 9 000 12 000 16 000 18 000
Juha-Petri Loimovuori 10 000 13 000 13 000 20 000 26 000 26 000
Raimo Mäkilä10 000 13 000 13 000 20 000 26 000 26 000
Juha Nuutinen 6 000   8 000 9 000 12 000 16 000 18 000

Irtisanomiskorvaukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja Kai Telanteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hänelle maksetaan johtajasopimuksen mukaan 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, hänelle ei makseta mainittua 12 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää Alma Median hallitus.  

Alma Media -konsernin muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi johtoryhmän jäsenelle suoritetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että irtisanominen johtuu jäsenen omasta syystä tai hänen vastuulleen luettavasta laiminlyönnistä.

Muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden ehdoista päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä hallitus ja nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää toimitusjohtaja.

Eläkesopimukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Eläkettä kertyy 15-37% vuosiansioista riippuen siitä, milloin henkilö on tullut mukaan konsernin johtoryhmän jäseneksi. Eläkeikä on 60 vuotta, jolloin vakuutusmaksujen maksaminen päättyy. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä.

Alma Median toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ryhmäeläkevakuutuksen ehtoihin kuuluu, että vakuutetulla on kolme vuotta sopimuksen piirissä oltuaan oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Vapaakirja sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, työkyvyttömyysturvan ja kuolemantapausturvan. Vuonna 2017 Alma Median toimitusjohtajan ryhmäeläkevakuutuksen kustannukset olivat 234 683 euroa ja muiden johtoryhmän jäsenten 421 787 euroa, yhteensä 656 470 euroa.

Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne on aloittanut tehtävässään vuonna 2005. Johtoryhmän muiden jäsenten osalta Alma Median verkkosivuilla esitetyt henkilötiedot sisältävät tiedot myös siitä, milloin he ovat aloittaneet nykyisissä tehtävissään.